Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: keyword is side contraints  [Clear All Filters]
1995
F.-Javier Heredia, "Optimització de fluxos no lineals amb xarxes amb constriccions a banda. Aplicació a models acoblats de coordinació hidro-tèrmica a curt termini ", Dept. of Statistics and Operations Research. Prof. Narcís Nabona, advisor, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 221, 1995  . Abstract Tagged XML BibTex