Vicedegà de Relacions Internacionals de l'FME

 El passat més de novembre vaig ser nomenat vicedegà de relacions internacionals de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. D'aquesta forma les meves funcions dins l'equip directiu de la FME, on ja ocupava el càrrec de cap d'estudis de la diplomatura i llicenciatura d'estadística (en procés extinció) i del grau interuniversitari d'estadísitca UB-UPC , es veuran incrementades amb la coordinació i promoció dels diferents programes nacionals i internacionals d'intercanvi d'estudiants en els que participa la FME  amb Espanya, Europa i Amèrica.