Caracterització de Formulacions Fortes del Problema Unit Commitment.

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2017
AuthorsJordan Escandell Planells
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiBSc Thesis
TitulacióDegree in Mathematics
CentreFacultat de matemàtiques i Estadística.
Data defensa19/07/2017
Nota // mark9 (A)
Key Wordsteaching; unit commitment; energy; integer programming; electricity markets; robust formulations; BSc Thesis
AbstractL’objectiu general és la caracterització de formulacions fortes del problema Unit Commitment. A més a més, l'estudi de les diferents desigualtats proposades pels diferents autors així com la seva adaptació i possible millora en la modelització de certs problemes reals de mercats elèctrics, constituïren l’enfoc principal de la feina a realitzar. Com a objectius específics tenim: 1. Entendre les diferents formulacions existents del UC, i estudiar-ne els seus punts forts i punts febles. 2. Aplicar la nova formulació escollida a la resolució de problemes reals, basats en informació extreta de les diferents fonts de les que disposàvem. 3. Entendre, interpretar i adaptar els codis proporcionats a la nova formulació considerada. 4. Obtenir resultats numèrics consistents amb la realitat, i que fossin aplicables a la vida real. 5. Millorar la metodologia existent, i aplicar-la per a la resolució de problemes de la vida real i obtenir solucions que satisfacin les capacitats dels diferents instruments que intervenen en el procés.
DOI / handlehttp://hdl.handle.net/2117/106960
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex