MESIO

Modelització en Programació Matemàtica // Modeling in Mathematical programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Coordinator?yes
Codi // Code26339 - MPM
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM
AbstractL'objectiu general del curs consisteix en l'adquisició, per part dels alumnes, dels coneixements i les habilitats necessàries per tal de poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisió, formulats com a problemes de programació matemàtica, que puguin sorgir en la seva pràctica tant professional com de recerca, dins de les àrees d'interés dels màsters MEIO i MEM. L'assoliment d'aquest objectiu passa pels següents objectius específics: (1) El coneixement de la formulació matemàtica d'alguns dels principal models de programació matemàtica i la capacitat de formular-ne de nous; (2) La capacitat de determinar l'algorisme i software d'optimització més apropiat per resoldre numèricament aquests problemes; (3) La capacitat d'interpretar correctament els resultats proporcionats pel software d'optimització.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleDimarts de 14:00 a 16:00 Dimecres de 17:00 a 19:00
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Investigació Operativa (homogeneïtzació) // Operations research (fundamentals)

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code34408 - IO
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IOh; assignatures
AbstractL'assignatura presenta els fonaments dels models i de la metodologia de la Investigació Operativa que permeten a l'estudiant enfrontar-se de manera adient als reptes de construcció de models quantitatius que pot trobar-se en la pràctica professional en l'entorn de l'Estadística i la Investigació Operativa. Aquests fonaments han de ser la base per a abordar camps com: l'optimització de funcions de versemblança estadística, la simulació, l'estadística no paramètrica, l'optimització dels mides mostrals en disseny d'enquestes la resolució de problemes en l'àmbit de la planificació del transport, l'optimització de xarxes elèctriques,etc.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns 14:00-16:00, aula 003 Dimarts 16:00-18:00, aula 003
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

A Capacitated Commodity Trading Model with Market Power

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2008
AuthorsJosep Ma Vendrell Simón
DirectorVíctor Martínez-de-Albéniz Margalef; F.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster
TitulacióMàster en Estadística i Investigació Operativa
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa02/2008
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; MEIO; FME; MSc Thesis
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Oferta òptima multi–mercat al Mercat Ibèric d'Electricitat.

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2009
AuthorsEva Romero i Beneyto
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Final de Màster // MSc Thesis
TitulacióMàster en Enginyeria Matemàtica
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa04/03/2009
Nota // mark9 (over 10) E
Key Wordsteaching; MEM; electricity market; multimarket; optimal offer; stochastic programming; MSc Thesis
AbstractEl present projecte analitza, estudia i desenvolupa diversos models multi - mercat estocàstics per al Mercat Ibèric d'Electricitat. A partir de l'artcile "Multimarket Optimal Bidding for a Power Producer" de Plazas et al, s'analitzen i es proposen diverses possibles millores: incorporació de costos quadràtics de generació i una nova definició de funció d'oferta. Aquestes millores es desenvolupen donant lloc un nou model competitiu amb l'anterior. Tenint en compte el reglament de MIBEL, i com a millora al primer proposat, finalment es desenvolupa un tercer model multi – oferta que contempla la definició de la funció d'oferta de forma esglaonada. Els resultats obtinguts mostren com la consideració de la determinació dels graons dins la pròpia modelització és rellevant respecte les funcions d'oferta obtingudes.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content