Modelització en Programació Matemàtica // Modeling in Mathematical programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2009
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Coordinator?yes
Codi // Code26339 - MPM
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; AMPL; CPLEX; MINOS; MPM
AbstractL'objectiu general del curs consisteix en l'adquisició, per part dels alumnes, dels coneixements i les habilitats necessàries per tal de poder resoldre els problemes pràctics de presa de decisió, formulats com a problemes de programació matemàtica, que puguin sorgir en la seva pràctica tant professional com de recerca, dins de les àrees d'interés dels màsters MEIO i MEM. L'assoliment d'aquest objectiu passa pels següents objectius específics: (1) El coneixement de la formulació matemàtica d'alguns dels principal models de programació matemàtica i la capacitat de formular-ne de nous; (2) La capacitat de determinar l'algorisme i software d'optimització més apropiat per resoldre numèricament aquests problemes; (3) La capacitat d'interpretar correctament els resultats proporcionats pel software d'optimització.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleDimarts de 14:00 a 16:00 Dimecres de 17:00 a 19:00
ECTS6
ExportTagged XML BibTex