Pla Pilot d'Adaptació de la Diplomatura d'Estadística de l'FME a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2005
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationCoordinador
Duration09/2005-09/2008
Funding organizationDepartament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya.
PartnersFacultat de Matemàtiques i Estadística. Universitat Politècnica de Catalunya
Budget10.000€
Project codePPGE
Key Wordsteaching; EES; Pla Pilot Grau Estadística; DE; FME
Abstract
L’objectiu del projecte consisteix en l’adaptació de la Diplomatura d'Estadística de la UPC a l'EEES al llarg dels següents eixos:
  1. Definició dels objectius de la titulació, tenint en compte la connexió entre l’educació secundària i la universitat, la formació necessària per a permetre l’aprenentatge al llarg de la vida dels titulats i les necessitats de l’entorn socio-econòmic-científic que donarà cabuda als titulats.
  2. Adequació dels objectius dels blocs de matèries i assignatures als objectius de la titulació.
  3. Revisió i adaptació de la metodologia docent al nou paradigma basat en l’aprenentatge de l’estudiant.
  4. Adequació de la descripció de les assignatures a la guia docent d’acord amb els requeriments de l’EEES.
  5. Adaptació totes les assignatures al sistema ECTS, mitjançant un estudi estadístic rigorós del volum de treball real de cada assignatura.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex