electricity market

Coordinación hidrotérmica a corto y largo plazo de la generación eléctrica en un mercado competitivo (DPI2002-03330).

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2002
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationFull time researcher
Duration01/2003 -12/2005
Funding organizationMinisterio de Educación y Ciencia
PartnersDepartament d'Estadística i Investigació Operativa / Universitat Politècnica de Catalunya; Unión Fenosa
Full time researchers7
Budget85.000’00 €
Project codeDPI2002-03330
Key Wordsresearch; dual methods; lagrangian relaxation; unit commitment; power systems; transmission network; radar multiplier; project; public; competitive; micinn; energy
ExportTagged XML BibTex

Planificación de la generación eléctrica a corto y largo plazo en un mercado liberalizado con contratos bilaterales (DPI2005-09117-C02-01).

Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2005
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationFull time researcher
Duration01/2006-12/2008
Funding organizationMinisterio de Educación y Ciencia
PartnersDepartament d'Estadística i Investigació Operativa, Universidad Politèctica de Catalunya; Unión Fenosa
Full time researchers5
Budget289.408'00€
Project codeDPI2005-09117-C02-01
Key Wordsresearch; stochastic programming; electricity markets; future contracts; bilateral contracts; regulation markets; project; public; competitive; micinn; energy
AbstractThe project aims at two new features: the simultaneous consideration of bidding power to the liberalized market and of bilateral contracts (between a generation company and a consumer client), given the future elimination of the current regulations discouraging bilateral contracts, and the developement of optimization procedures more efficient than those employed now to solve these problems. This higher efficiency will allow a more accurate modeling and solving larger real problems in reasonable CPU time. In this project, both modeling languages and commercially available solvers in the one hand, and our own optimization algorithms in the other are employed. The algorithms to be developed include the use of: interior-point methods, global optimization, column-generation methods, and Lagrangian relaxation procedures employing dual methods
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Reducció d'escenaris per a l'optimització de l'oferta del mercat elèctric

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2007
AuthorsAlbert Roso Llorach
DirectorHeredia, F.J.; Corchero, C.
Tipus de tesiTesi de Grau
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa26/09/2007
Key Wordsstochastic programming; scenario reduction; power systems; AMPL; electricity markets; teaching
AbstractEl Projecte Fi de Carrera presentat tracta sobre la construcció d’arbres d’escenaris i la seva aplicació en problemes de Programació Estocàstica. Un arbre d’escenaris constitueix una representació discreta del conjunt de possibles estats futurs d’un procés estocàstic, per exemple, la càrrega elèctrica, el preu de l’electricitat, el preu del fuel, etc. Normalment els arbres generats contenen un nombre d’escenaris massa gran, fet que comporta una costosa i poc eficient resolució dels models d’optimització on són utilitzats. Per tal d’aconseguir una eficient resolució, duem a terme una aproximació de l’arbre original amb un arbre format per un nombre més reduït d’escenaris. Per tal de poder realitzar aquesta reducció s’han implementat dos tipus d’algorismes de reducció d’escenaris descrits en l’article de Gröwe-Kuska, Heitsch i Römisch [10]: - Simultaneous Backward Reduction - Fast Forward Selection Es tracta de dos algorismes heurístics de reducció que determinen un subconjunt del conjunt d’escenaris inicials i assignen noves probabilitats als escenaris conservats. La metodologia de Simultaneous Backward Reduction es basa en l’eliminació d’escenaris fins a que resten el nombre desitjat d’escenaris conservats. Mentre que en el cas de Fast Forward Selection es fonamenta en la selecció d’escenaris fins a obtenir el nombre desitjat d’escenaris preservats. Aquests dos algorismes han estat implementats en el llenguatge de modelització matemàtica AMPL. Els nous arbres reduïts, seran utilitzats en la resolució d’un problema d’optimització de l’oferta al mercat elèctric diari.
ExportTagged XML BibTex

Generació d'escenaris per a l'optimització de l'oferta al mercat elèctric

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2007
AuthorsElisenda Vila Jofre
DirectorHeredia, F.J.; Corchero, C.
Tipus de tesiTesi de Grau
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa26/09/2007
Key Wordsstochastic programming; scenario generation; power systems; AMPL; electricity markets; teaching
AbstractEl sector elèctric espanyol ha passat en els darrers anys de tenir una estructura de preus regulada per el govern a una estructura de mercat on els preus de l’energia es marquen en funció de l’oferta i la demanda. Aquest nou entorn canvia els problemes als quals s’enfronta una companyia generadora, ja que desconeix el preu al que li pagaran la producció i la producció final. Per a poder introduir aquesta informació en els models d’optimització necessitem representar la incertesa de manera que sigui apropiada per a la seva computació. És en aquest punt on neix la necessitat de construir els arbres d’escenaris. Al llarg d’aquest projecte es detallen els procediments seguits per tal de construir els arbres d’escenaris i se’n descriu una possible aplicació en un model d’optimització.
ExportTagged XML BibTex

Optimal Short-Term Strategies for a Generation Company in the MIBEL

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2006
AuthorsCorchero, C.; Heredia, F. J.
Conference NameAPMOD 2006: Applied Mathematical Programming and Modellization
Conference Date19-21/06/06
Conference LocationMadrid
EditorUniversidad Rey Juan carlos, Universidad Pontificia de Comillas
Type of WorkContributed session
Key Wordsstochastic programming; electricity markets; day-ahead market; future contracts; research
AbstractMIBEL, the future Spanish and Portuguese electricity market, is expected to start in 2007 and one of the most important changes will be the creation of short-term futures markets, such as daily and weekly futures contracts. This new framework will require important changes in the short term optimization strategies of the generation companies. We propose a methodology to coordinate the day-ahead market and the new daily futures market proposed in the MIBEL. This coordination is particularly important in physical futures contracts; they imply the obligation to supply energy and could change the optimal power planning. The methodology is based on stochastic mixed-integer programming and gives the optimal bid in the futures markets as long as the simultaneous optimization for power planning production and day-ahead market bidding for the thermal units of a price-taker generation company. The approach presented is stochastic because of the uncertainty of the spot and futures market prices. We use time series techniques to model the market prices and we introduce them in the optimization model by an optimally generated scenario tree. The implementation is done with a modelling language. Implementation details and some first computational experiences for small cases are presented.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

A mixed-integer stochastic programming model for the day-ahead and futures energy markets coordination

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2007
AuthorsCorchero, C.; Heredia, F. J.
Conference NameEURO XXII: 2nd European Conference on Operational Reserach
Conference Date08/07/2007
PublisherThe Association of European Operational Research Societies
Conference LocationPrague, Czech Republic
Type of WorkOral presentacion
Key Wordsstochastic programming; electricity markets; day-ahead market; future contracts; research
AbstractThe participation in spot-market and in financial markets has traditionally been studied independently but there are some evidences that indicate it could be interesting a joint approach. We propose a methodology based on stochastic mixed-integer programming to coordinate the day-ahead market and the physical futures contracts. It gives the optimal bid for the spot-market as long as the simultaneous optimization for power planning production and day-ahead market bidding for the thermal units of a price-taker generation company. Implementation details and some first computational experiences for small real cases are presented.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content